Λεωφ. Ιωαννίνων 165, Πρέβεζα, Τ.Κ. 48100
+302682025125
syrrakopreveza@yahoo.gr

Το καταστατικό

Το καταστατικό

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

«ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΥΡΡΑΚΙΩΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

Επωνυμία – Έδρα – Σκοπός.

Άρθρο 1°

Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία “ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΡΡΑΚΙΩΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ”.

Άρθρο

Έδρα του Σωματείου ορίζεται η πόλη της Πρέβεζας.

Άρθρο 3°

Σκοπός του Συνδέσμου είναι : α) Η συνεργασία, αλληλεγγύη και η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των ατόμων που κατοικούν στην περιοχή Πρέβεζας και κατάγονται από την Κοινότητα Συρράκου, β) Η μέριμνα για την πνευματική και οικονομική πρόοδο αυτών που κατάγονται από το Συρράκο και κατοικούν στην περιοχή της Πρέβεζας, γ) Η παροχή ηθικής και υλικής βοήθειας σε πάσχοντες και άπορους που κατάγονται από το Συρράκο και κατοικούν στην περιοχή Πρέβεζας, δ) Η προικοδότηση άπορων κοριτσιών που κατάγονται από το Συρράκο και κατοικούν στην περιοχή της Πρέβεζας, ε) Η μέριμνα για την επίλυση των προβλημάτων που αναφέρονται στην πνευματική, εκπολιτιστική και μορφωτική πρόοδο και ανάπτυξη της Κοινότητας Συρράκου και των κατοίκων της, στ) Η μέριμνα για την ανάπτυξη των πλουτοπαραγωγικών πηγών της Κοινότητας Συρράκου, ήτοι γεωργίας, κτηνοτροφίας κ.λ.π., ζ) Η παροχή βοήθειας και οικονομικής ενίσχυσης σε παιδιά απόρων Συρρακιωτών και ειδικότερα για την μόρφωση και προικοδότηση αυτών, η) Η συνεργασία και η ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ του Συνδέσμου και των άλλων Σωματείων Συρρακιωτών που έχουν έδρα άλλους Νομούς, θ) Η ίδρυση, ανέγερση και λειτουργία Πνευματικού και Πολιτιστικού Κέντρου και Λαογραφικού Μουσείου στην πόλη της Πρέβεζας, με σκοπό τη διατήρηση των παραδόσεων και την προαγωγή πνεύματος φιλίας μεταξύ των Συρρακιωτών, καθώς και την προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς των Συρρακιωτών.

Οι παραπάνω σκοποί επιτυγχάνονται με κάθε νόμιμο και πρόσφορο μέσα και ιδιαίτερα : α) Με συγκεντρώσεις και διαλέξεις που πραγματοποιούνται στην Κοινότητα Συρράκου, στην πόλη της Πρέβεζας ή σε άλλο Δήμο ή Κοινότητα της περιοχής της Πρέβεζας, β) Με την οργάνωση εκθέσεων και εκδρομών, γ) Με την διενέργεια (κατόπιν νόμιμης άδειας) εράνων, δ) Με την οικονομική ενίσχυση του κράτους, φορέων καθώς και με δωρεές και κάθε είδους συνδρομή, ε)Με νόμιμες παραστάσεις στις αρμόδιες αρχές, στ) Με την διοργάνωση και την συμμετοχή σε κοινωνικές και αθλητικές εκδηλώσεις όπου και όποτε κριθεί σκόπιμο με στόχο πάντα την προβολή του Συνδέσμου και την υλοποίηση των σκοπών του. Απαγορεύεται οπωσδήποτε κάθε παρέκκλιση από τους σκοπούς του Σωματείου, ιδιαίτερα δε η ανάμειξη στην πολιτική.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

Είσοδος – Αποχώρηση – Αποβολή – Δικαιώματα – Υποχρεώσεις των μελών.

Άρθρο 4°

Τα μέλη του Συνδέσμου διακρίνονται σε τακτικά, έκτακτα και επίτιμα: α)τακτικά μέλη μπορούν να εγγράφουν από το Δ.Σ., όλοι όσοι έχουν τα νόμιμα προσόντα και είναι κάτοικοι της περιοχής της Πρέβεζας, κατάγονται δε από την Κοινότητα Συρράκου του Ν. Ιωαννίνων ως επίσης και οι σύζυγοι αυτών.

Έκτακτα μέλη μπορούν να εγγραφούν από το Δ.Σ. με αίτηση τους όλοι όσοι επιθυμούν να βοηθήσουν στην πραγματοποίηση των σκοπών του Συνδέσμου, ανεξάρτητα από τον τόπο καταγωγής τους, να  έχουν όμως  τα νόμιμα προσόντα.

γ) Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται από το Δ.Σ. όσοι πρόσφεραν και προσφέρουν υπηρεσίες στον Σύνδεσμο ή στην Κοινότητα Συρράκου, ανεξάρτητα από τον τόπο καταγωγής τους.

Άρθρο 5°

Ο αριθμός των τακτικών, εκτάκτων και επίτιμων μελών είναι απεριόριστος. Τα τακτικά μέλη υποχρεούνται στην καταβολή ετήσιας συνδρομής τους, η οποία ορίζεται και αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου. Η συνδρομή καταβάλλεται από τα μέλη εφάπαξ μέσα στο πρώτο εξάμηνο κάθε χρόνου. Η παράλειψη της καταβολής της ετήσιας συνδρομής συνεπάγεται την διαγραφή του μέλους, αφού προηγουμένως ειδοποιηθεί έγγραφα.

Μόνο τα τακτικά μέλη μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις με δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, εφόσον βέβαια έχουν εκπληρώσει τις προς το ταμείο του Συνδέσμου υποχρεώσεις τους.

Τα έκτακτα και τα επίτιμα μέλη μετέχουν στις συνελεύσεις χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Η αποβολή μέρους επιτρέπεται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 88 Α.Κ., εφαρμοζομένου και του άρθρου 90 Α.Κ., ως προς τις υποχρεώσεις των εξελθόντων μελών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

Πόροι του Συνδέσμου.

Άρθρο 6°

Πόροι του Συνδέσμου είναι: α) Τα ποσά που προέρχονται από εγγραφές συνδρομές ή έκτακτες (προαιρετικές) εισφορές των μελών, β) Τα ποσά που προέρχονται από νόμιμους εράνους, γ) Οι κρατικές, δημοτικές ή κοινοτικές επιχορηγήσεις, δ) Οι δωρεές, τα κληροδοτήματα, οι κληρονομιές που γίνονται δεκτές πάντοτε επ’ ωφέλεια απογραφής, καθώς και οποιαδήποτε άλλη είσπραξη χρημάτων που προέρχεται από νόμιμη αιτία. Η κτήση ακινήτου ή κινητού αξίας άνω των 5.000 ΕΥΡΩ γίνεται μετά από έγκριση της συνέλευσης των μελών. Κληροδοσίες και δωρεές από τρίτον γίνονται δεκτές μετά από έγκριση της συνέλευσης των μελών, που παρέχεται με πλειοψηφία του μισού τουλάχιστον των μελών του Σωματείου.

Δωρεές ή διαθήκες, που υποχρεώνουν τον Σύνδεσμο σε ενέργειες που αντιβαίνουν στους σκοπούς του, δεν γίνονται αποδεκτές.

Η ακίνητη περιουσία του Σωματείου αποκτάται, μεταβιβάζεται κ.λ.π., μόνο μετά από την αιτιολογημένη απόφαση της Γενικής συνέλευσης.

Τα κεφάλαια του Συνδέσμου διατίθενται υπέρ των σκοπών του μόνο μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ :

Διοίκηση του Συνδέσμου

Άρθρο 7°

Το σωματείο διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο που έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και τρεις Συμβούλους. Η θητεία του είναι τριετής. Εντός δέκα ημερών από την εκλογή του συνέρχεται το εκλεγέν Δ.Σ. μετά από έγγραφη πρόσκληση του πλειοψηφήσαντος Συμβούλου και συγκροτείται σε σώμα με την κατανομή των αξιωμάτων.

Άρθρο 8°

Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τέσσερα, (4) τουλάχιστον μέλη αυτού.

Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με την πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας επαναφέρεται το θέμα στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση. Σε περίπτωση δε νέας ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Το Δ.Σ. αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Διοίκηση του Συνδέσμου και την διαχείριση της περιουσίας του, εκτός από την ακίνητη, καθώς επίσης και για κάθε υπόθεση που αφορά τον Σύνδεσμο και δεν είναι αρμόδια η Γενική Συνέλευση, σύμφωνα πάντα με τις διατάξεις του παρόντος και των σχετικών περί Σωματείων Νόμων.

Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μεν κάθε μήνα, όταν δε κριθεί από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. αναγκαίο ή αν το ζητήσουν έγγραφα δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του συνεδριάζει έκτακτα. Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τέσσερις τουλάχιστον συνεχείς συνεδριάσεις θεωρείται αυτοδικαίως παραιτηθέν και αντικαθίσταται από τον πρώτο κ.λ.π. αναπληρωματικό.

Κενές θέσεις -συμβούλων συμπληρώνονται από τους αναπληρωματικούς σύμφωνα με την σειρά της εκλογής τους.

Άρθρο 9°

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί τον Σύνδεσμο δικαστικώς και εξωδίκως σε όλες αυτού τις σχέσεις και εκδηλώσεις, είναι υποχρεωμένος δε να κάνει γνωστές στο Δ.Σ. κάθε φορά τις ενέργειες του. Συγκαλεί με απόφαση του Δ.Σ. τις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις. Συγκαλεί τις τακτικές συνεδριάσεις του Δ.Σ., καθώς επίσης και τις έκτακτες όταν ζητήσουν αυτό έγγραφα τρεις (3) τουλάχιστον από τους Συμβούλους. Διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. Υπογράφει τα πρακτικά. Επιβλέπει την διαχείριση του ταμείου, όταν κρίνει αυτό αναγκαίο. Υπογράφει με τον Γενικό Γραμματέα όλα τα έγγραφα του Συλλόγου. Υπογράφει με τον Ταμία και τον Γενικό Γραμματέα τα χρηματικά εντάλματα. Με τον Γενικό Γραμματέα εκτελεί τις αποφάσεις του Δ.Σ. Διευθύνει τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης, εκτός της Γενικής Συνέλευσης που αφορά τις εκλογές ή την λήψη απόφασης για αποδιδόμενη μομφή στο Δ.Σ.

Άρθρο 10ο

Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, σε όλες αυτού τις αρμοδιότητες και δικαιοδοσίες.

Άρθρο 11°

Ο Γενικός Γραμματέας διευθύνει τα του γραφείου του Συνδέσμου. Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και της Γενικής Συνέλευσης. Συνυπογράφει με τον Πρόεδρο και τον Ταμία τα χρηματικά εντάλματα.

Άρθρο 12°

Ο Ταμίας εισπράττει τους πόρους του Συνδέσμου με βάση διπλότυπες αποδείξεις, που έχουν συνυπογράφει και από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Φροντίζει για την έγκαιρη είσπραξη των συνδρομών και των λοιπών πόρων. Τηρεί τα βιβλία του ταμείου. Ενεργεί τις πληρωμές, με βάση σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ. Τα εντάλματα πληρωμών υπογράφει εκτός από τον Ταμία, ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας. Στα εντάλματα πληρωμής, αναγράφεται πάντοτε η σχετική απόφαση του Δ.Σ., με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη.

Ο Ταμίας συντάσσει κάθε εξάμηνο και υποβάλλει στο Δ.Σ. καταστάσεις της ταμειακής κίνησης. Οι καταστάσεις περιγράφουν αναλυτικά τα έσοδα και τα έξοδα του εξαμήνου με τα σχετικά δικαιολογητικά. Κάθε ταμειακό υπόλοιπο που υπερβαίνει το ποσό των 500 ΕΥΡΩ ο Ταμίας το καταθέτει σε μία από τις Τράπεζες που υπάρχουν στην Πρέβεζα, στο όνομα του Συνδέσμου. Ο Ταμίας είναι υποχρεωμένος κάθε εξάμηνο να ενημερώνει έγγραφα του Δ.Σ. για τις καθυστερούμενες συνδρομές. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο Ταμίας τον αναπληρώνει ένας από τους συμβούλους που ορίζεται από το Δ.Σ.

Άρθρο 13°

Οι Σύμβουλοι μετέχουν με δικαίωμα ψήφου στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και εκτελούν τα ειδικά καθήκοντα που ανατέθηκαν σ’ αυτούς από το Δ.Σ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

Η Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 14°

Η Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα- άρθρα 93,94,95,96 κ.λ.π. του Α.Κ. αποτελείται από τα τακτικά μέλη του Συνδέσμου. Στις Συνελεύσεις μετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου και τα έκτακτα μέλη. Συνέρχονται τακτικά μεν μία φορά το χρόνο, τον μήνα Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο, έκτακτα δε όταν κρίνει αυτό αναγκαίο το Δ.Σ. ή ζητήσει αυτό το 1/5 των μελών που είναι ταμειακά εντάξει, με έγγραφη αίτηση που αναγράφει και τα θέματα που θα συζητηθούν. Οι έκτακτες γενικές Συνελεύσεις πρέπει να συγκαλούνται μέσα σε 15 ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης.

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα το μισό συν ένα των ταμειακά τακτοποιημένων μελών. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση συγκαλείται μέσα σε οκτώ ημέρες από την ημέρα που ματαιώθηκε, ελλείψει απαρτίας η άλλη Γενική Συνέλευση οπότε και Συνεδριάζει νόμιμα ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών.

Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ., ορίζει τον τόπο, την ημέρα και την ώρα της συνεδρίασης και τα θέματα που θα συζητηθούν. Γνωστοποιείται δε στα μέλη δέκα (10) ημέρες πριν από την συνεδρίαση με έγγραφη πρόσκληση σε κάθε μέλος, που αποστέλλεται ταχυδρομικώς και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο σύμφωνα με την κρίση του Δ.Σ.

Άρθρο 15°

Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων τακτικών μελών.

Απόφαση πάνω σε θέμα που δεν αναγράφεται στην πρόσκληση είναι άκυρη, εκτός αν η Γενική Συνέλευση εκτιμήσει διαφορετικά.

Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο του Συνδέσμου και αποφασίζει για κάθε απόφαση αυτού.

Στις Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει ο Πρόεδρος του Δ.Σ., τηρεί δε τα πρακτικά ο Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ., εκτός από την Γενική Συνέλευση κατά την οποία λογοδοτεί το απερχόμενο Δ.Σ. και πρόκειται να ακολουθήσουν εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. ή συζητείται θέμα μομφής κατά του Δ.Σ. Κατά την Γενική Συνέλευση αυτή εκλέγεται Πρόεδρος που διευθύνει τις εργασίες της Συνέλευσης και δύο μέλη, τα οποία βοηθούν τον Πρόεδρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

Εκλογή Δ.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Άρθρο 16°

Κατά την γενική Συνέλευση Σεπτεμβρίου ή Οκτωβρίου εκλέγεται η Διοίκηση του Συνδέσμου, που αποτελείται από επτά (7) τακτικά μέλη και πέντε (5) αναπληρωματικά με τριετή θητεία. Μέσα σε δύο ημέρες πριν τις εκλογές όσα από τα τακτικά μέλη θέλουν να θέσουν υποψηφιότητα σαν μέλη του Δ.Σ. υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ. Ο Γενικός Γραμματέας καταρτίζει τον πίνακα των υποψηφίων που υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., τον οποίον πίνακα και παραδίδει στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης την ημέρα των εκλογών. Ο πίνακας συνοδεύεται από τις αιτήσεις των υποψηφίων. Με την φροντίδα του Γενικού Γραμματέα εκτυπώνεται ενιαίο ψηφοδέλτιο, στο οποίο περιλαμβάνονται τα ονόματα όλων των υποψηφίων και τα οποία είναι στην διάθεση των μελών της Γενικής Συνέλευσης την ημέρα των εκλογών. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

Η Γενική Συνέλευση όταν συνέρχεται για εκλογές εκλέγει τριμελές Προεδρείο που θα διενεργήσει και τις εκλογές. Στη συνέχεια λογοδοτεί το απερχόμενο Δ.Σ., διαβάζεται η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής, και ζητείται η έγκριση των πεπραγμένων. Τέλος συζητούνται άλλα θέματα που τυχόν αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη.

Στη συνέχεια διεξάγεται μυστική ψηφοφορία, κατά την οποία κάθε ένα από τα έχοντα δικαίωμα ψήφου μέλη, εκφράζει την προτίμησή του θέτοντος ένα σταυρό μπροστά από το όνομα ενός υποψηφίου. Κάθε ψηφοφόρος έχει δικαίωμα να θέσει, μέχρι πέντε (5) σταυρούς προτίμησης.

Μετά το τέλος της ψηφοφορίας το προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης και οι δύο επόπτες κάνουν την διαλογή των ψηφοδελτίων και την καταμέτρηση των σταυρών προτίμησης και τέλος την σύνταξη του πίνακα επιτυχόντων (κατά σειρά επιτυχίας), ο οποίος υπογράφεται από το Προεδρείο και τους επόπτες.

Κατά την διαλογή κηρύσσονται άκυρα τα ψηφοδέλτια, με τα οποία παραβιάζεται η μυστικότητα της ψηφοφορίας.

Άρθρο 17°

Την ίδια ημέρα που εκλέγεται το Δ.Σ., η Γενική Συνέλευση εκλέγει με την ίδια διαδικασία την Εξελεγκτική Επιτροπή που αποτελείται από τρία τακτικά και δύο αναπληρωματικά μέλη.

Έργο της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι ο έλεγχος της οικονομικής συνέλευσης του Συλλόγου. Η Εξελεγκτική Επιτροπή έχει δικαίωμα να προβαίνει οποτεδήποτε στον έλεγχο Βιβλίων Ταμείου και όλων των λογαριασμών του Συνδέσμου, υποβάλλει δε στη Γενική Συνέλευση έκθεση πάνω στον έλεγχο που έγινε. Επίσης υποβάλει στη Γενική Συνέλευση έκθεση πάνω στην οικονομική διαχείριση, την ημέρα που γίνονται οι εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ.

Άρθρο 18°

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τον ισολογισμό, απολογισμό και προϋπολογισμό κάθε οικονομικού έτους, που υποβάλλεται από το Δ.Σ., μαζί με την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Άρθρο 19°

Η Γενική Συνέλευση ανακηρύσσει δωρητές όσους προσφέρουν στον Σύνδεσμο χρηματικό ποσό άνω των 5.000 ΕΥΡΩ.

Οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου στην Π.Ο.Π.Σ Βλάχων εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’

Σύσταση του Λαογραφικού Μουσείου Συρρακιωτών Πρέβεζας “ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΡΙΖΟΣ”

Άρθρο 20ο

Ιδρύεται στην Πρέβεζα, σε εκτέλεση του άρθρου 3 παρ. 8 του παρόντος καταστατικού “ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΡΡΑΚΙΩΤΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ” με την επωνυμία “ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΡΙΖΟΣ”.

Άρθρο 21°

Σκοπός του Λαογραφικού Μουσείου Συρρακιωτών Πρέβεζας, είναι η οργάνωση και λειτουργία του λαογραφικού μουσείου, που θα εμπλουτιστεί με διάφορα παραδοσιακά αντικείμενα, τοπικές παραδοσιακές ενδυμασίες, ιστορικά κειμήλια, βιβλιοθήκη κ.λ.π.

Αυτό θα συντελέσει αναμφισβήτητα στην πολιτιστική και τουριστική ανάπτυξη της περιοχής και θα διδάσκει διαρκώς σε όλους την μακραίωνη ιστορία του Συρρακιώτικου λαϊκού πολιτισμού και θα δείχνει παραστατικά και εποπτικά, με τα εκθέματά του, τον λαϊκό αυτό πολιτισμό, ως και τον πολιτισμό, που αναπτύχθηκε από τους Συρρακιώτες, υπό την επίδραση της δεύτερη πατρίδας τους, της Πρέβεζας.

Άρθρο 22°

Το Λαογραφικό Μουσείο Συρρακιωτών Πρέβεζας, θα στεγάζεται στο ανακαινισμένο παραδοσιακό κτίριο και στον περιβάλλοντα αυτού χώρο, του κληροδοτήματος Αποστόλου Ρίζου στην πόλη της Πρέβεζας (Λεωφόρος Ειρήνης).

Άρθρο 23°

Πόροι του Λαογραφικού Μουσείου Συρρακιωτών Πρέβεζας θα είναι : α) Ετήσια επιχορήγηση από το Σύνδεσμο Συρρακιωτών Πρέβεζας, β) Κάθε μορφής συνδρομές, εισφορές, κληρονομιές και κληροδοσίες, γ) Κάθε κρατική επιχορήγηση σε χρήματα ή βιβλία από οποιονδήποτε κρατικό φορέα και κάθε νόμιμη πρόσοδος.

Άρθρο 24°

Το Λαογραφικό Μουσείο Συρρακιωτών Πρέβεζας, θα διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο θα απαρτίζεται: α) από τρία μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου, β) από δύο εκπροσώπους της Κοινότητας Συρράκου ή του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων, από τους οποίους ο ένας θα είναι Κοινοτικός ή Δημοτικός Σύμβουλος, ο δεύτερος δε Συρρακιώτης της Πρέβεζας, που θα ορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Συρράκου, γ) από ένα Συρρακιώτη των γραμμάτων και των τεχνών, διακρινόμενο για τον ζήλο του στα κοινά, που θα ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Συρρακιωτών Πρέβεζας, δ) από ένα εκπρόσωπο του Δήμου Πρέβεζας (Δημοτικό Σύμβουλο) που θα ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας.

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Λαογραφικού Μουσείου θα εκλέγεται υποχρεωτικά ένα από τα τρία μέλη που προέρχονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου. Η ψηφοφορία θα διεξάγεται μεταξύ όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Λαογραφικού Μουσείου.

Η συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ. του Λαογραφικού Μουσείου θα γίνεται με ψηφοφορία μεταξύ των μελών του με ευθύνη του Προέδρου του Συνδέσμου για την πρόσκληση των μελών σε πρώτη συνεδρίαση και την διεξαγωγή της.

Άρθρο 25°

Σε περίπτωση διαλύσεως του Λαογραφικού Μουσείου Συρρακιωτών Πρέβεζας, τα εκθέματα, ως και η εν γένει περιουσία αυτού, περιέρχονται αυτοδικαίως στην Κοινότητα Συρράκου Ιωαννίνων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’

Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 26°

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για την τροποποίηση του Καταστατικού και την διάλυση του Σωματείου. Γι’ αυτό απαιτείται η παρουσία του μισού τουλάχιστον των μελών και η πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων μελών. Για την λήψη απόφασης για μεταβολή ή τροποποίηση του σκοπού του Σωματείου απαιτείται η συναίνεση όλων των μελών. Η συναίνεση των απόντων μελών δίδεται έγγραφα.

Άρθρο 27°

Ο Σύνδεσμος αναγνωρίζει αν ισότιμους όλους τους αναγνωρισμένους Συνδέσμους Συρρακιωτών που εδρεύουν σε άλλες πόλεις. Με αυτούς συνεργάζεται στενά και με βάση ισοτιμίας.

Το σωματείο διαλύεται κατά πάντα χρόνο μετά από απόφαση της Συνέλευσης των μελών, σύμφωνα με το Καταστατικό. Επίσης το Σωματείο διαλύεται όταν τα μέλη του μειωθούν σε λιγότερα των δέκα (10) ή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 105 του Α.Κ.Π. περιουσία του Σωματείου που διαλύθηκε δεν περιέρχεται στα μέλη αυτού.

Άρθρο 28°

Ο Σύνδεσμος έχει τη δική του σφραγίδα που φέρει κυκλικά τις λέξεις : “ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΡΡΑΚΙΩΤΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ – ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1973”, στο μέσον δε απεικονίζεται μια λίθινη βρύση.

Άρθρο 29°

Ο Σύνδεσμος είναι αποκλειστικά φιλόπατρις και αγαθοεργός, απέχει σε αυστηρά από κάθε πολιτική εκδήλωση. Σε περίπτωση διάλυσης του Συνδέσμου η περιουσία του περιέρχεται στην Κοινότητα Συρράκου.

Άρθρο 30ο

Κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό ρυθμίζεται από τις διατάξεις του Α.Κ. και τους σχετικούς περί Σωματείων Νόμους.-

Άρθρο 31°

Το παρόν Καταστατικό που περιέχει 31 άρθρα, μετά από τις τροποποιήσεις που έγιναν, εγκρίθηκε σήμερα από την Γενική Συνέλευση που συγκλήθηκε για τον σκοπό αυτό και θα ισχύσει όπως τροποποιήθηκε, από την εγγραφή των τροποποιήσεων στο τηρούμενο Βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου.

Πρέβεζα, 29-06-2014

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.                                                           Ο Γραμματέας της Γ.Σ.

 

Αφήστε μια απάντηση

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com